เทคโนโลยี17093

เทคโนโลยีกรมวิชาการฯเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เทคโนโลยีกรมวิชาการฯเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

 

เทคโนโลยี17093

เทคโนโลยี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 561,216 ไร่ ผลผลิตรวม 1,901,962 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,408 กก. ทั้งที่ศักยภาพของพันธุ์มันสำปะหลังสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่านี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรจึงหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เทคโนโลยี ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดการศัตรูพืช โดยจัดทำแปลงต้นแบบ อบรมเสวนาให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนเข้าใจในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และสร้างเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

ปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เทคโนโลยี ได้เข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ผลผลิตของมันสำปะหลังสูงกว่าการผลิตเดิมกว่า 30% และช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ถึง 25%

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบด้วย เทคโนโลยไถระเบิดดินดานสำหรับติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ 48-50 แรงม้า